Felanmälan

Akut felanmälan till 042-199590: Om det berör vatten eller el, ring direkt till HSB för att få hjälp. Skicka sedan i efterhand mail så snart som möjligt till styrelsen om ärendet enligt punkt 2, och ange då ”redan anmält till HSB”. Från och med den 1 juli 2012 tas alla joursamtal emot av Security Assistance vilka därefter vidarebefordrar samtalen till Bravida. Ej akut felanmälan: Skicka felanmälan till styrelsen. Som rubrik skriv felanmälan KG00 (00=Ert gatuadressnummer). Beskriv felet, och skicka med en bild på det. Ange ert namn, telefonnummer och lägenhetsnummer. Styrelsen kommer inom 48 timmar skicka ärendet vidare till HSB alt annan leverantör och återkoppla om att så är gjort. Felanmälan till Styrelsen Om du vill anmäla att du har för låg värme, läs gärna igenom vår sida om värmesystemet, där finns också en lista med saker man kan kontrollera på egen hand innan man felanmäler. Läs mer här >> Lista med lägenhetsnummer kan ni hitta här >> Ansvar för kostnaden: Generellt brukar man säga att det man ser invändigt, är sådant som bostadsrättshavaren ansvarar för, medan dolt och yttre är bostadsrättsföreningen. Men det är tyvärr inte fullt så lätt, då det finns undantag på båda håll, Säkrast om det är avgörande för åtgärden, är att läsa ansvarsfördelningssidan med våra stadgar, eller kontakta HSB och rådfråga. —— English ——

Fault reporting

Emergency fault report call 042-199590: If it concerns water or electricity, call HSB directly for help. Then send an email as soon as possible to the Board of Directors about the matter in accordance with paragraph 2, stating ”already notified to HSB”. As of July 1, 2012, all hotline calls will be received by Security Assistance, which will then forward the calls to Bravida. Non-emergency fault report: Send your information of the fault report here: Felanmälan till Styrelsen Write to styrelsen@ramlosagarden.se. As a heading, write error report KG00 (00 = Your address number). Describe the problem you have, and attach a picture of it. In the body, enter your name, telephone number and apartment number. Within 48 hours, the Board will forward the matter to HSB or another supplier and reconnect that this is done. If you want to report that you have too low heat, please read through our page about the heating system, there is also a list of things you can check on your own before reporting errors. Read more here >> You can find the list of apartment numbers here >> Uppdaterat 2023-07-08 av Patrik Öhrn med ny elanmälanlänk som förbereder ett mail.